Оферта (пропозиція) на укладення договору купівлі-продажу

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу визначає умови продажу Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-МАГАЗИН ПУМА (далі – МАГАЗИН ПУМА або Інтернет-магазин «PUMA UKRAINE».) Невід’ємною частиною договору є також інформація розміщена у вигляді посилань або окремо на сайті Інтернет-магазину «PUMA UKRAINE» зокрема, щодо ціни, умов доставки, повернення, гарантійних зобов’язань тощо, яка безпосередньо стосується укладення, виконання або розірвання Договору. Дія цього договору поширюється виключно на Товари придбані у Покупця в МАГАЗИНІ ПУМА.

1.1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «PUMA UKRAINE».

1.1.3. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПУМА УКРАЇНА», яке пропонує для продажу Товар розміщений в МАГАЗИНІ ПУМА. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі КОНТАКТИ .

1.1.4. Агент – Товариство з обмеженою відповідальністю «Омні Юніт», яке діючи від імені, в інтересах і під контролем Продавця забезпечує виконання укладених між Продавцем та Покупцем Договорів, зокрема забезпечує надсилання і повернення Товару, здійснює інформування Покупців щодо наявності, асортименту, умов надсилання і повернення Товарів, стан виконання Договору, здійснює прийняття оплати за Товар від в інтересах Продавця, здійснює повернення грошових коштів за повернуті споживачами Товари за рахунок, під контролем і в інтересах Продавця тощо. Агент не є стороною даного Договору і виступає виключно у якості представника Продавця, при цьому Покупець усвідомлює і погоджується, що будь-які права і обов’язки можуть бути фактично реалізовані Агентом під контролем, за рахунок і в інтересах Продавця, і така реалізація здійснюється на підставі домовленостей між Продавцем і Агентом, та не потребує згоди Покупця.

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.1.6.Заява – документ який знаходиться на Сайті і містить інформацію про Замовлення та є одночасно документом на підставі якого здійснюється повернення Товару Продавцю та/або коштів Покупцю.

1.1.7. Обмін Товару – повернення Товару належної/неналежної якості Продавцю з поверненням Покупцю сплачених коштів з можливістю подальшого замовлення Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 1. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в МАГАЗИНІ ПУМА наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Додати у кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару, прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Замовити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту оплати Товару.

3.4. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними в МАГАЗИНІ ПУМА на дату укладання Покупцем даного Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

 • повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця; .
 • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; .
 • вартість обраного Покупцем Товару включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю;
 • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; .
 • гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); .
 • гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; .
 • порядок прийняття претензій;
 • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; .
 • порядок розірвання даного Договору;
 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Замовити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем та підтвердження факту ознайомлення з Положенням про захист персональних даних

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір укладається у письмовій формі.

3.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня. Під час дії правового режиму воєнного стану строк обробки Замовлень може бути збільшено, але не більше, ніж до 7 (семи) робочих днів.

3.10. Протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується:

 • порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем;
 • номер відправлення, наданий поштовим оператором;
 • умови доставки (поштовий оператор, отримувач, адреса доставки);
 • найменування Продавця;
 • спосіб оплати.

3.11. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару. Витрати пов’язані з такою відмовою (в тому числі витрати на доставку/повернення, комісії банку при поверненні коштів, тощо) покладаються на Покупця.

3.12. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару Продавець повинен негайно повідомити про це Покупця, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди Покупця на укладення Договору та, у випадку, якщо Покупець вже сплатив за Товар, повернути йому сплачену суму в повному обсязі. У цьому разі всі договірні відносини, що так чи інакше виникли між Покупцем та Продавцем з даного Договору, вважаються припиненими в повному обсязі.

3.13. Продавець має право відмовити Покупцю в укладанні Договору, якщо відсутня фактична можливість доставки Товару в зазначене Покупцем місце, в тому числі якщо на такій території не працюють оператори поштового зв’язку, або проводяться активні бойові дії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

 

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

4.1.4.у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в МАГАЗИНІ ПУМА;

4.1.5.відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар, при цьому Покупець зобов’язується прийняти повернення грошових коштів, здійснене Агентом, як належне виконання зобов’язання. Повернення грошових коштів здійснюється виключно шляхом безготівкового переказу на банківську карту Покупця, з якої Покупець здійснив оплату, або яку Покупець надав Продавцю для повернення коштів;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в МАГАЗИНІ ПУМА, способами та порядком її оплати;

4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Доставка».

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

 

4.3.2. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації в МАГАЗИНІ ПУМА;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Доставка»;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.6.9. даного Договору;

4.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань;

4.4.7. у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором. Якщо розірвання чи відмова Покупця від Договору з причин, які не пов’язані з порушенням Продавцем умов Договору Покупець зобов’язується відшкодувати понесені у зв’язку з розірванням/відмовою Продавцем витрати і надає право Продавцю на їх утримання з грошових коштів які підлягають поверненню Покупцю.;

4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 1. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу, наводиться в МАГАЗИНІ ПУМА (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в МАГАЗИНІ ПУМА, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажі Товару, що пропонується до продажу в МАГАЗИНІ ПУМА (далі - Розпродаж). При цьому Продавець обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:

 • які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;
 • тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродажу;
 • звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець в МАГАЗИНІ ПУМА обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:

 • зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;
 • умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній в МАГАЗИНІ ПУМА на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).

5.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) до моменту виконання Договору, Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.7. Шляхом заповнення форми «Оформити замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата» МАГАЗИНУ ПУМА способів оплати вартості замовленого ним Товару.

5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

5.9. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

5.9.1. В разі доступності опції «Оплата частинами» при оформленні Замовлення, умови і порядок використання «Оплати частинами» визначається договором між Покупцем і відповідною фінансовою установою, що є провайдером такої послуги.

5.9.2. ТОВ «Пума Україна» не надає фінансових послуг Клієнтові. Всі умови відносно відсотків за користування кредитними коштами, кількості платежів тощо визначаються угодою між Клієнтом і відповідною фінансовою установою, що є провайдером послуги «оплата частинами».

5.9.3. Угодою між Клієнтом і фінансовою установою, що надає послуги «Оплата Частинами» можуть бути встановлені специфічні умови і обмеження відносно способу повернення коштів за Товар, що був придбаний із використанням послуги «Оплата Частинами», і Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитись із такими правилами і обмеженнями.

5.10. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

5.11. Акцептуючи цей Договір, Покупець погоджується з тим, що несе всі витрати на грошові перекази, що стягуються банком Покупця, а також витрати на комісії, що стягуютья при оплаті у відділеннях поштового зв'язку за тарифами в порядку і на умовах, визначених відповідними обраними Покупцем операторами поштового зв'язку (при опції «накладений платіж»).

 1. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

6.1. Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. Продавець вважається таким, що виконав умови цього Договору в частині передачі Товару Покупцю з моменту передачі Товару поштовому оператору, вказаному Покупцем при Замовленні, про що свідчить сформована поштовим оператором транспортна накладна.

6.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.4. Доставка Товару, вартість якого на дату укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) дорівнює або перевищує 3500 гривень, 00 копійок (або іншу суму, зазначену в оголошенні на головній сторінці Веб-сайту), здійснюється Продавцем, при цьому вартість доставки входить до вартості Товару (якщо інші умови не доставки не визначено в МАГАЗИНІ ПУМА на момент замовлення Товару).

6.4.1. Укладаючи цей Договір, Сторони також підтверджують свою згоду на те, що за умови оплати Покупцем карткою через сайт, вартість доставки буде включена в вартість Товару, якщо інше не зазначено безпосередньо при оформленні Замовлення.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка» .

6.6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється наступними поштовими операторами: ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Укрпошта» та ТОВ «ДЖАСТ ІН», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» або інші, в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки, а також приймаючи до уваги фактичну роботу зазначених операторів доставки. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється зазначеними в цьому пункті поштовими операторами, шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів поштових операторів. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних поштових операторів.

6.7. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару визначається правилами відповідних поштових операторів. Відповідальність за якість обслуговування клієнтів в пунктах поштових, в тому числі за забезпечення фізичної безпеки Покупця в пунктах видачі несуть такі оператори поштового зв’язку.

6.8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.9. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), при цьому Продавець має право передати такий документ як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді шляхом надсилання його на електронну адресу або мобільний телефон Покупця, зазначені Покупцем при замовленні Товару або при реєстрації на сайті МАГАЗИНУ ПУМА;

6.10. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за умови оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

6.11. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Заяви на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару приймає Товар.

6.12. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

 • або відмовитись від даного Договору;
 • або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в МАГАЗИНІ ПУМА.

6.13. Приймання Покупцем або Отримувачем Товару є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

 • отримання замовленого Товару Покупцем;
 • відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
 • відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.14. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару. Товар вважається таким, що прийнятий Покупцем в разі, якщо факт передачі Покупцю Товару підтверджується інформацією від поштового оператора, яка міститься на сайті такого поштового оператора за номером транспортної накладної. Приймаючи до уваги п. 6.2. вище, в разі, якщо Покупець стверджує, що він фактично не отримав Товар, то претензії щодо втрати Товару повинні бути адресовані Покупцем поштовому оператору, який здійснював доставку.

6.15. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.16. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Гарантійний строк для будь-якого Товару становить 60 днів (якщо інше не буде визначено Продавцем) та починає свій перебіг з дня вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

7.4. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172.

7.5. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни Товару;
 • обміну (заміни)Товару;

7.8. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про обмін (заміну) Товару, Товар належної якості має бути надісланий Продавцем протягом 30 (тридцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця та замовлення Покупцем Товару належної якості в МАГАЗИНІ ПУМА або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.7. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.7.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

 • розірвати даний Договір;
 • вимагати обміну (заміни)Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в МАГАЗИНІ ПУМА згідно чинного законодавства України.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.10. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.10.

7.12. Передбачені п.7.7. та п.7.10. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.13. Передбачені п.7.7. та п.7.10. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

7.14. В разі неможливості з будь-яких причин заміни Товару або безоплатного усунення недоліків, Продавець має право замість цього здійснити повернення грошових коштів за Товар неналежної якості, що буде вважатись належним виконанням Договору з боку Продавця.

 1. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172.

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової Заяви Покупця направленої разом з Товаром на адресу Продавця, зазначену у розділі «Повернення».

8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору Заяви.

8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в МАГАЗИНІ ПУМА, Покупець має право:

 • або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в МАГАЗИНІ ПУМА із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
 • або розірвати даний Договір в порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.
 • або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в МАГАЗИНІ ПУМА. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

8.9. В разі неможливості з будь-яких причин заміни або обміну Товару, Продавець має право замість цього здійснити повернення грошових коштів за Товар неналежної якості, що буде вважатись належним виконанням Договору з боку Продавця.

 1. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених даним Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.9.2. даного Договору.

9.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається Заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. даного Договору.

9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем Заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

9.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеною у розділі «Повернення».

 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем або Агентом в інтересах і за рахунок Продавця на підставі Заяви Покупця (або її копії) направленої на адресу Продавця,

11.2. До зазначеної в п.11.1. Заяви Покупцем обов’язково додається:

 • відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару або копія такого документу. Розрахунковий документ приймається Продавцем за умови наявності в ньому номеру та дати замовлення, прізвище Покупця, номеру телефону, найменування та вартість Товару, порядковий номер розрахункового документа, дата (дд.мм.рр.) і час (година/хвилина) проведення розрахункової операції. У випадку, коли розрахунковий документ не містить інформації достатньої для ідентифікації факту продажу Товару, Продавець має право відмовити Покупцю в поверненні коштів, та повернути отриманий із Заявою Товар.

11.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється одним із наступних способів:

 • перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у Заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;
 • повернення поштовим переказом.

11.4. У зазначеній в п.11.1. даного Договору Заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.11.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку, якщо Покупець у Заяві не обрав інший спосіб.

11.5. У випадку, якщо повернення грошових коштів в обраний Покупцем спосіб виявилось неможливим у зв’язку з недостатністю/недостовірністю інформації, недійсності банківської платіжної картки Продавець зобов’язується повернути Покупцю грошові кошти після надання повної та достовірної інформації необхідної для повернення.

11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

11.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви. При поверненні коштів Продавець не сплачує можливі комісії банка Покупця.

11.8. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 11 даного Договору.

11.10. У випадку відмови в поверненні коштів Продавець зобов’язується письмово повідомити Покупця з зазначенням підстав для відмови.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

12.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: війни, військові конфлікти, землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

12.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.8. У випадку, якщо МАГАЗИН ПУМА тимчасово не працює, в тому числі через обставини непереборної сили або дії третіх осіб, Продавець має право не задовольняти жодні вимоги Покупця щодо обміну/ повернення Товару до моменту відновлення роботи МАГАЗИНУ ПУМА. В такому випадку строк, протягом якого Покупець має право заявити вимоги про повернення Товару, збільшується на строк, коли сайт не працював. Всі гарантійні та інші зобов’язання Продавця призупиняються до моменту відновлення роботи МАГАЗИНУ ПУМА, і Продавець зобов’язується належним чином виконати всі свої зобов’язання після відновлення роботи МАГАЗИНУ ПУМА.

 1. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через МАГАЗИН ПУМА.

13.2. Прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору є можливим протягом всього періоду роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через МАГАЗИН ПУМА.

13.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

 • будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
 • відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

13.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

13.7. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.11. даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

13.9. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

13.10.Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься в МАГАЗИНІ ПУМА.

13.11. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.12. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «PUMA UKRAINE», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в МАГАЗИНІ ПУМА. При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень.

13.13. Заповнюючи форму «Оформити замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації в МАГАЗИНІ ПУМА. Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

 • внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;
 • поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем Агенту, кур’єрам, службам доставки та третім особам, виключно в цілях, передбачених п.13.14. даного Договору;
 • поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.13.1. Додатково, на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" шляхом заповнення на Сайты заявки для розгляду можливості придбання товару в кредит (Оплата чачстинами) та натискання кнопки «Замовлення підтверджую» Клієнт дає згоду на обробку вказаних у ним персональних даних наступними особами: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ – 21133352), АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), та іншим фінансовим установам, що надають можливість кредитування на Сайті, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, в тому числі шляхом кредитування. Клієнт не заперечує щодо перевірки переліченими у цій Оферті фінансовими установами інформації у будь-яких бюро кредитних історій України з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи, що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.

Клієнт погоджується, що ПУМА має право надавати доступ та передавати персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, визначеної цій Оферті. В тому числі, на перевірку зазначеної Клієнтом інформації та не заперечує про передачу для можливого необхідного з'ясування даної інформації третім особам, під якими розуміються: фінансові установи, інші фізичні та/або юридичні особи.

13.14. Заповнюючи форму «Оформити замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації в МАГАЗИНІ ПУМА. Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

 • з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в МАГАЗИНІ ПУМА;

з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в МАГАЗИНІ ПУМА; в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини МАГАЗИНУ ПУМА, Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться

 • Продавцем в МАГАЗИНІ ПУМА, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу;
 • з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;
 • з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Редакція від 01 січня 2024 року

Редакція до 31 грудня 2023 року

Фінансова звітність ТОВ "ПУМА УКРАЇНА"

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

 

Оберіть вашу мову:

Русский

Виберіть місцезнаходження зі списку:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe